• 12304074_1271279002897551_6047473820448846460_o.jpg
  • 13502983_1693700240893864_7298295629547279975_o2.jpg
  • Assoc_ 193.JPG
  • divchata.jpg
  • lidvnzubs.jpg
  • _MG_00872.jpg
  • _MG_01522.jpg
  • _MG_0169.jpg

Бібліографічні покажчики

Тамара Смовженко. Бібліографічний покажчик / Уклад.: А. М. Возна, О. П. Бєлов. - Львів: Львівський банківський інститут НБУ, 2001. - 96 с.

 У покажчику зібрано друковані праці, статті, публікації ректора Львівського банківського інституту НБУ Т. С. Смовженко, які подано за хронологічним принципом з короткою анотацією. Наведено також публікації в засобах масової інформації про Львівський банківський інститут та його ректора.

Покажчик розрахований на економістів, банкірів і підприємців; викладачів і студентів, широке коло ділових людей різних напрямів діяльності у сфері економіки; усіх, кого цікавить науково-педагогічний, творчий і життєвий шлях ректора Львівського банківського інституту Національного банку України Тамари Степанівни Смовженко.

  PDF версія (на даний час не доступна)

 

І-73  

Інтеграція України в європейський та світовий фінансовий простір:

Бібліографічний покажчик / Укладач Н. О. Ємкова. - Львів, 2008. - 75 с.

 Покажчик містить видання українською та російською мовами про стан та перспективи входження України в європейський та світовий фінансовий простір. Адресоване широкому колу читачів: банківським працівникам, економістам, науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, студентам.

PDF версія (на даний час не доступна)

В60

Внутрішній аудит банків на основі ризиків : бібліографічний покажчик / Нац. банк України ; Львів. ін-т банк. справи Ун-ту банк. справи ;бібліотека ; укладач Т. В. Ковальова. – Львів, 2009. – 48 с.

 Внутрішній аудит банків з урахуванням системи ризиків, які супроводжують їхню діяльність, є важливим інструментом забезпечення надійності, прогнозованості, конкурентоспроможності та ефективності функціонування банків.
 У рекомендаційний бібліографічний покажчик включено інформацію про законодавчі, нормативно-правові документи, книги, статті з наукових збірників та періодичних видань, автореферати дисертацій, довідкові видання, електронні ресурси цієї тематики. При складнні покажчика використано фонди бібліотеки Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, прикнижкову та пристатейну бібліографію, реферативні журнали.
Матеріал розташовано у хронологічно-алфавітному порядку (з 2003 р. до 01.07.2009 р.). У кінці розміщено іменний покажчик.
Для наукових працівників, аспірантів, аудиторів, бухгалтерів, банкірів, фінансистів, студентів економічних спеціальностей та широкого кола зацікавлених.

  PDF версія

Т28

Творчий доробок викладачів Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України. До 70-річчя з дня заснування навчального закладу : бібліографічний покажчик / Нац. банк України. Львів. ін-т банк. справи Ун-ту банк. справи ; бібліотека ; укладачі : Н. О. Ємкова, Т. В. Ковальова. – Львів, 2010. – 308 с.

 Творчий доробок працівників інституту є невід’ємною складовою історіїстановлення та розвитку навчального закладу.
Покажчик містить перелік авторефератів дисертацій, монографій, навчально-методичних праць, довідкових видань, накопичених за роки існування закладу освіти та відібраних з фондів бібліотеки інституту і представлених авторами, а також наукових статтей з 2005 року.
Для наукових працівників, фахівців економічної, банківської та фінансової систем, аспірантів, студентів та широкого кола зацікавлених.

PDF версія

 

Г 89

Гроші як цивілізаційний фактор : бібліографічний покажчик / Укладач Т. В. Ковальова ; відп. за вип. О. М. Земова ; ЛІБС УБС
НБУ. – Львів, 2011. – 123 с.

Гроші – могутній інструмент цивілізації. Із засобу обміну та накопичення багатства вони перетворилися на важливу керівну силу сучасного світу.
У рекомендаційному бібліографічному покажчику зібрано літературу (монографії, підручники та навчальні посібники, статті з наукових збірників та періодичних видань, дисертації, автореферати дисертацій, електронні ресурси), що охоплює різноманітні форми прояву суті грошей, їхню природу, роль у житті суспільства, діяльності людства, моралі, культури, сенсу життя…
Для спеціалістів у галузі філософії, економічної теорії і широкого кола зацікавлених.

PDF версія

 

У-67

Управління посткризовим розвитком банківської системи України : бібліографічний покажчик / укладач Н. О. Ємкова ; відп.
за вип. О. М. Земова ; ЛІБС УБС НБУ. – Львів, 2011. – 128 с.

Покажчик пропонує літературу про шляхи подолання наслідків кризи банківської системи, механізм залучення комерційних банків до інвестування економіки.
Адресовано працівникам банків, викладачам вищих навчальних закладів, науковцям, студентам.

PDF версія

В 80

Вплив процесів інтеграції на організацію обліку, аналізу, аудиту : бібліографічний покажчик / укладач Н. О. Ємкова ; відп. за вип. О. М. Земова ; ЛІБС УБС НБУ. - Львів, 2012. - 44 с.

 Покажчик містить літературу про шляхи впровадження Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності в національну економіку. Видання адресоване практикуючим бухгалтерам, викладачам вищих навчальних закладів, науковцям, студентам.

  PDF версія (на даний час не доступна)

 

Формування регіональної інвестиційної політики інноваційного забез­печення енергозбереження : бібліогр. покажи. / уклад. Т. В. Ковальова ; відп. за вип. О. М. Земова ; ЛІБС УБС НБУ. - Львів, 2012. - 72 с.

Енергетика є однією з провідних складових паливно-енергетичного комплексу України та базовою галуззю національної економіки. Ефективне функціонування національної економіки неможливе без визначення ключових проблем енергозбереження і надання пріоритету інноваційно-інвестиційній діяльності в застосуванні енергозберігальних, екологічно чистих технологій, використанні альтернативних джерел енергії.

Рекомендаційний бібліографічний покажчик на цю тематику складено на основі фондів літератури бібліотеки ЛІБС УБС НБУ, прикнижкової та приста-тейної бібліографій, а також матеріалів з Інтернету.

Весь матеріал розташовано у хронологічно-алфавітному порядку (з 2007 р. до 01.06 2012 р.). У кінці розміщено іменний покажчик.

Для наукових працівників, аспірантів, енергетиків, економістів, студентів та широкого кола зацікавлених.

  PDF версія (на даний час не доступна)

Т 28

Творчий доробок викладачів Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (до 75-річчя з дня заснування навчального закладу) : бібліогр. покажч. / уклад. : О. М. Земова, Т. В. Ковальова, Н. О. Ємкова ; відп. за вип. О. М. Земова ; Нац. банк України. Ун-т банк. справи, Львів. ін-т банк. справи, Бібліотека. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Львів, 2015. – 657 с.

 Друге видання бібліографічного покажчика, в якому зібрано друковану продукцію (автореферати дисертацій, монографії, навчально-методичні праці, довідкові видання, статті з наукових і періодичних видань) викладачів Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), є відображенням історії розвитку навчального закладу і наукового зростання його колективу.
 Для наукових працівників, фахівців економічної, банківської і фінансової систем, аспірантів, студентів, широкого кола зацікавлених.

PDF версія

 

 

 

Монографії