• 12304074_1271279002897551_6047473820448846460_o.jpg
  • 13502983_1693700240893864_7298295629547279975_o2.jpg
  • Assoc_ 193.JPG
  • divchata.jpg
  • lidvnzubs.jpg
  • _MG_00872.jpg
  • _MG_01522.jpg
  • _MG_0169.jpg

Монографії

 

У 67

Управління якістю активів у банках: монографія / кол. авт.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Р. А. Слав'юка. - К.: УБС НБУ, 2013. - 198 с.

ISBN 978-966-484-196-9

  У монографії розглянуто особливості управління якістю активів у банках України. Автори дослідили сучасний стан активів у банках та показали перспективи стабілізації банківської системи в умовах присутності іноземного капіталу. 

  Запропоновано авторське бачення перспектив поліпшення якості активів банків.
  Результати дослідження будуть цікаві для фахівців, які працюють над теоретичними і прикладними проблемами управління активами в банках, викладачів, аспірантів, студентів.

 

К 91

Кундря-Висоцька О. П. Бухгалтерський облік в умовах інтеграційних процесів: сучасний стан та напрями розвитку : монографія / О. П. Кундря-Висоцька, І. М. Вагнер, М. І. Клюс. - К. : УБС НБУ, 2013. - 286 с.

ISBN 978-966-484-187-7

  У монографії окреслено та обґрунтовано змістові характеристики, особливості, тенденції розвитку бухгалтерського обліку в умовах інтеграційних процесів, якісні характеристики нової парадигми обліку через посилення її інформаційних функцій, розвиток облікової системи на основі синергетичного підходу.
  Особливу увагу приділено зростанню значення інформації прогнозного характеру, яку не в змозі сьогодні забезпечити система фінансового та управлінського обліку. У зв'язку з цим у монографії викладено передумови організації стратегічно орієнтованого обліку як необхідної компоненти інтегрованої (цілісної) облікової системи, яка б найповніше відповідала інтересам учасників системи корпоративного управління, а також систематизовано напрацьовані методики та інструментарій стратегічного аналізу.
  Як вищий рівень інформаційного забезпечення управління в умовах глобаліза-ційних процесів у роботі викладено систему контролінгу через характеристику його об'єктів, методичного інструментарію, варіанти організаційної структури.
  Монографія розрахована на широке коло читачів: наукових працівників, докторантів, аспірантів, магістрів, економістів, фахівців з обліку і аудиту - для усіх, хто досліджує і вивчає стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку.

 

Д 76

Другова В. Т. Діяльність банків на ринку лізингу в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку : монографія / В. Т. Другова ; [відп. ред. канд. екон. наук, доц. М. Л. Лапішко]. - К.: УБС НБУ, 2013. - 170 с.

ISBN 978-966-484-179-2

  Монографія є результатом дослідження теоретичних і прикладних проблем, що стосуються особливостей діяльності банків на ринку лізингу в Україні. Досліджено сучасний стан розвитку вітчизняного ринку лізингу та місця банківських установ на ньому. Проведено порівняльний аналіз банківської активності на ринках лізингу України, Російської Федерації та Республіки І Іольща. Оцінено вплив банківської системи на розвиток лізингових відносин в Україні за допомогою методів багатофакторного статистичного аналізу та експертного опитування працівників банківських установ. Запропоновано концепцію розвитку діяльності банків на ринку лізингу в Україні. Сформульовано рекомендації щодо вдосконалення методів реструктуризації проблемної кредитної заборгованості банку через механізм лізингу та застосування сек'юритизації як інструменту зниження кредитного ризику діяльності банків на ринку лізингу.
  Результати дослідження будуть цікавими для фахівців у галузі фінансів та банківської справи, науковців, економістів-практиків, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

 

Д 30

Демко І.І. Організація і методика аналізу ефективності використання трудового потенціалу підприємства : монографія / І. І. Демко, Р. К. Шурпенкова. - К. :УБСНБУ, 2013.- 223 с.

ISBN 978-966-484-182-2

  У монографії систематизовано структурні компоненти трудового потенціалу підприємств із метою визначення ключових показників його кількісної та якісної оцінки; дано оцінку сучасного стану трудового потенціалу та ефективності його використання торговельними підприємствами; визначено особливості діяльності торговельних підприємств та обгрунтовано їхній вплив на організацію і методику аналізу ефективності використання ними трудового потенціалу; окреслено напрями вдосконалення організації поточного аналізу ефективності його використання; обгрунтовано практичні рекомендації з удосконалення методичних засад такого аналізу.
  Монографія є суттєвим внеском у розв'язання складних методологічних проблем, пов'язаних із збереженням та розвитком трудового потенціалу підприємства. Теоретичні обґрунтування, висновки і пропозиції становлять значний інтерес як для науки, так і для управлінської практики.

 

К 78

Кравчук Г. Т. Інформаційні технології у системі підготовки фахівців банківської справи вищими навчальними закладами : монографія / Галина Теодорівна Кравчук. - К.: УБС НБУ, 2013.-251 с.

ISBN 978-966-484-178-5

  Монографія є результатом наукового дослідження і пошуку автора щодо обгрунтування педагогічних засад використання інформаційних технологій у ВНЗ економічного профілю: застосування комплексу напрямів упровадження інформаційних технологій у ВНЗ (інформаційна підтримка навчального процесу та науково-дослідної роботи; формування у студентів знань, умінь і навичок з інформаційних технологій відповідно до потреб майбутньої професійної діяльності; управління діяльністю навчального закладу); формування готовності майбутніх фахівців банківської справи до використання інформаційних технологій у навчальній і професійній діяльності; застосування методики використання інформаційних технологій, яка базується на методах і формах навчання з використанням банківських інформаційних систем і сучасних інформаційних технологій.
  Результати монографії розглядаються як теоретичне підґрунтя для вдосконалення змісту та структури професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх фахівців банківської справи, а також методики використання сучасних інформаційних систем і технологій у ВНЗ економічного профілю.


 
 

Кузнецова А. Я. Механізм забезпечення конкурентоспроможності банків в умовах економіки знань : монографія / А. Я. Кузнецова, Н. Є. Рак. - К.: УБС НБУ, 2013. - 266 с.
ISBN 978-966-484-167-9

 Монографія є узагальненням результатів наукових досліджень, проведених щодо періоду 2006-2010 років. Визначено сутність банківської конкуренції та особливості конкурентних відносин у банківському секторі в умовах економіки знань; охарактеризовано економічну сутність конкурентоспроможності банку з виокремленням основних факторів, що впливають на зміцнення конкурентних позицій у знаннєвій економіці. Представлено механізм забезпечення конкурентоспроможності банку, визначено його структуру та інструментарій реалізації. Досліджено вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на конкурентоспроможність вітчизняних банків. Розроблено модель забезпечення конкурентоспроможності банку в умовах економіки знань, реалізація якої сприятиме поліпшенню фінансових показників банку та підвищенню конкурентоспроможності. Удосконалено науково-методичний підхід до оцінювання конкурентоспроможності банків в умовах знаннєвої економіки.
  У роботі запропоновано шляхи забезпечення інформаційної прозорості банків в умовах економіки знань завдяки формуванню звіту про інтелектуальний капітал.

 

К 89

Кузнецова А. Я. Економічний розвиток регіону та роль місцевих бюджетів у його забезпеченні : монографія / А. Я. Кузнецова, Ю. В. Каспрук, О. Ю. Кузнецов. - К. :УБС НБУ, 2013. - 174 с.
ISBN 978-966-484-169-3

  Монографія присвячена дослідженню теоретичних положень і розробленню методичних рекомендацій щодо підвищення дієвості місцевих бюджетів у забезпеченні економічного розвитку регіону.
  У роботі на основі узагальнення результатів наукових досліджень уточнено базові категорії і поняття, здійснено аналіз та оцінку впливу податково-бюджетних чинників на динаміку показників економічного зростання регіону з використанням економіко-мате-матичних методів. Запропоновано шляхи вдосконалення нормативно-правового забезпечення формування місцевих бюджетів та удосконалено процес прийняття бюджетних рішень, що забезпечують поліпшення міжбюджетних відносин. Розроблено методичний підхід до оцінювання бюджетного потенціалу регіону з урахуванням об'єктивних і суб'єктивних чинників екзогенного й ендогенного походження. Розвинуто методичні підходи щодо формування середньострокового бюджету регіону з урахуванням програмно-цільового методу фінансування регіональних пріоритетів.
  Монографія розрахована на науковців, фахівців у галузі банківництва, маркетингу та інноваційної діяльності, а також для економістів, управлінців-практиків, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей.
  Використання розроблених у монографії методичних положень, висновків і рекомендацій дозволить підвищити значущість місцевих бюджетів у забезпеченні економічного розвитку регіону за рахунок ефективнішого використання його бюджетного потенціалу.

 

Ч-75

Чорній В. Я. Формування готовності до професійного спілкування майбутніх фахівців банківської справи : монографія / В. Я. Чорній. - К. : УБС НБУ, 2013. -243 с.

ISBN 978-966-484-186-0

  У монографії запропоновано теоретичне обгрунтування й експериментальну перевірку педагогічних умов та структурної моделі формування готовності майбутніх фахівців банківської справи до професійного спілкування у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу.
  Розроблено тренінгову програму «Підвищення рівня міжособистісного професійного спілкування майбутніх фахівців банківської справи», підготовлено комплекс навчально-методичних матеріалів для викладачів дисциплін циклу гуманітарної підготовки - «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Риторика», «Психологія і педагогіка», «Ділова іноземна мова», «Планування та управління кар'єрою», «Професійна іноземна мова», «Етика ділового спілкування», що спрямовані на підвищення рівня готовності майбутніх фахівців банківської справи до професійного спілкування; удосконалено діагностику рівнів сформованості готовності до професійного спілкування.
  Зміст і результати дослідження можуть бути використані викладачами вищих навчальних закладів для формування готовності майбутніх фахівців у сфері професійного спілкування.

 

С 42

Скаско О.І. Система контролю банківської діяльності в Україні: теорія та практика: монографія / О. I, Скаско. - Львів : "Тріада плюс", 2012.-308 с.

ISBN 978-966-486-126-4

  У монографії розглянуто сутність, цілі та роль системи контролю банків, основи організації, методику та методологію її функціонування в Україні. На основі досліджень основних причин банківських криз та сучасних глобалізаційних процесів у світовій банківській системі визначено їх основні причини і наслідки для спільнот багатьох країн світу. Автором монографії розроблено концепцію реформування системи контролю банків, сформовано нові підходи в здійсненні зовнішнього аудиту, обгрунтовано необхідність розширення видів внутрішнього контролю шляхом створення в банках внутрішнього контролю другого рівня та запропоновано методику реалізації такого контролю.
  Монографія може бути корисною для фахівців у галузі аудиту, банківського нагляду, ревізії, науковців, економістів-практиків, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

S 47

Slawjuk Rostyslaw. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa / Slawjuk Rostyslaw. - Lwow : NNWK "Akademia technologii i biznesu", 2012. - 165 с

ISBN 978-966-2042-20-7

  Podręcznik przedstawia w ogólnym zarysie proces zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Książka zawiera wiadomości niezbędne do ustalenia strategii i prowadzenia polityki finansowej w przedsiębiorstwie w warunkach gospodarki wolnorynkowej w sposób umożliwiający maksymalizowanie wartości rynkowej i efektywności ekonomicznej działalności. Przeznaczony jest dla studentów kierunku „Zarządzanie".

 

Г 15

Галайко Н. Р. Ефективність діяльності банківської установи : монографія / Н. Р. Галайко, Р. Ф. Турко ; ЛІБС УБС НБУ - Львів : Вид-во ННВК «АТБ», 2012. - 255 с.

ISBN 978-966-2042-17-7

  Монографія присвячена теоретичним і прикладним проблемам забезпечення ефективності діяльності банківської установи. Сформульовано авторські поняття «ефективність діяльності банку», «організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності банку», «стратегія забезпечення ефективності діяльності банку». Проведено аналіз та оцінку рівня ефективності діяльності банків України за окремими групами.
  Результати досліджень містять теоретичне обґрунтування стратегії забезпечення ефективності діяльності банку та послідовність її розроблення, практичні рекомендації щодо підвищення ефективності роботи банків за рахунок упровадження комплексу організаційних заходів, обґрунтування комплексної системи грошового стимулювання працівників за внесок у підвищення ефективності діяльності банку.
  Для працівників Національного банку України та банківських установ, викладачів і науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а також широкого кола читачів, які цікавляться проблемами ефективності діяльності банківської установи. 

 

Н 42

Недержавні пенсійні фонди у структурі сучасних пенсійних систем : монографія / Т. С. Смовженко, Н. В. Ткаченко, Н. А. Цікановська ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко. - К.: УБС НБУ, 2012. - 310 с.

ISBN 978-966-484-158-7

 Монографія присвячена дослідженню теоретичних, методологічних і практичних засад діяльності недержавних пенсійних фондів у структурі сучасних пенсійних систем. У роботі з позицій системного аналізу розглядаються підходи до визначення місця пенсійного забезпечення в системі соціального захисту населення, визначаються вектори пенсійної реформи в Україні та в окремих зарубіжних країнах, аналізується сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку українських недержавних пенсійних фондів. Сформульовано можливі варіанти мотивації роботодавців і працівників до участі в недержавних пенсійних фондах, заходи з формування пенсійної культури громадян та підвищення суспільної довіри до цих фінансових інститутів.
 Для фахівців у галузі фінансів, працівників державних структур, підприємств, установ та організацій, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

 

С 17

Самородов Б. В Методологія управління фінансовим розвитком банку: монографія / Борис Вадимович Самородов. - К.: УБС НБУ, 2012. - 307 с.
ISBN 978-966-484-147-1

 У навчальному посібнику розглядаються теоретичні основи та методика обліку активів, капіталу, зобов'язань, витрат, доходів і результатів виконання кошторисів бюджетних установ, а також питання змісту та порядку складання звітності бюджетних установ.
 Навчальний посібник призначено для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу студентами вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації та буде сприяти зміцненню пізнавальних і практичних умінь, прищеплювати навички самостійної роботи. Він також може бути використаний студентами вищих навчальних закладів 1-2 рівня акредитації при вивченні дисципліни „Облік у бюджетних установах". Посібник може бути корисним для аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, бухгалтерів-практиків, економістів, контролерів.
  Навчальний матеріал в посібнику викладено з урахуванням вимог „Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007 - 2015 роки", Бюджетного кодексу України, Податкового Кодексу України, а також численних змін, внесених Міністерством фінансів України, Державним казначейством України та у зв'язку із запровадженням з 1 січня 2013 року Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку у державному секторі.
  Автори вдячні рецензентам за цінні пропозиції і поради.

 

З-13

Завидівська Н. Н.  Фундаменталізація фізкультурно-оздоровчої освіти: аспект здоров'язбережу-вального навчання студентів : монографія / Наталія Назарівна Завидівська. - К. : УБС НБУ, 2012. - 402 с.
ISBN 978-966-484-139-6

  У монографії висвітлено основні проблеми вдосконалення системи непрофесійної фізкультурно-оздоровчої освіти в частині здоров'язбережувального навчання. Виділено дієві способи підвищення ефективності здоров'язбережувального навчання. Обгрунтовано теоретико-методологічні основи дисциплін, які змістовно здатні впливати на формування спеціальних знань, умінь і навичок та мотивувати студентів до фізичного самовдосконалення і здоров'язбереження.
 На основі виявлення особливостей змісту фундаментальної складової фізкультурно-оздоровчої освіти розкрито суть розробленої автором здоров'язбережувальної педагогічної технології навчання студентів, здійснено апробацію та оцінку її ефективності.

 

М 29

Марцин В. С. Формування взаємовідносин банківських структур із підприємствами на ринку фінансових послуг : монографія / Володимир Степанович Марцин. -К.:УБС НБУ, 2012.- 698 с.
ISBN 978-966-484-154-9

 У монографії акцентовано на економічному змісті діяльності банківських установ, розглянуто методологічні підходи до оцінки фінансового стану підприємства як основної передумови формування взаємовідносин банківських структур на ринку фінансових послуг. Досліджено формування фінансово-кредитної політики з позицій ефективності управління ресурсами, показано роль держави у формуванні фінансово-кредитної політики в умовах виходу з кризи. На практичних матеріалах проведено аналіз використання кредитних ресурсів банків з метою активізації діяльності на ринку фінансових послуг, здійснено оцінку ефективності використання ресурсів банків.
 Самостійним напрямом дослідження виділено депозитну політику та майбутню її динаміку розвитку. Тут окреме місце займає вплив цінової політики на обсяг депозитних вкладів фізичних осіб, на ефективність використання депозитного портфеля в умовах виходу з кризи. Приділено увагу маркетинговій діяльності банку зі залучення фінансових ресурсів через інтеграцію українського ринку фінансових послуг у європейський та світовий економічний простір.

 

К 89

Кузнецова А. Я. Антикризове управління в банківському секторі економіки України: стан, проблеми і перспективи : монографія / А. Я. Кузнецова, В. О. Джулай. - К. :УБСНБУ 2012.-202 с.
ISBN 978-966-484-142-6

У монографії розглянуто теоретичні і прикладні аспекти антикризового управління в банківському секторі економіки України. Досліджено сутність та обгрунтовано економічний зміст поняття «криза» і розкрито роль антикризового управління в забезпеченні фінансової стійкості банківського сектору України. Проведено оцінювання впливу діяльності комерційних банків і регулятивних заходів Національного банку України на фінансову стійкість банківського сектору України, а також запропоновано вдосконалення методичних підходів до прогнозування стійкості банківського сектору в умовах фінансової нестабільності.
Для фахівців, які займаються теоретичними і прикладними проблемами забезпечення стійкого функціонування банківського сектору, викладачів, аспірантів, студентів.


  The monograph focuses on the theoretical and applied aspects of crisis management in the banking sector of Ukrainian economy. The nature and content of the notion "the economic crisis" have been studied, as well as the role of the crisis management in ensuring the financial stability of the banking sector in Ukraine has been revealed. The author has evaluated the impact of commercial banks activities and regulatory measures of the National Bank of Ukraine upon the financial stability of the banking sector in Ukraine and offered to improve methodological approaches as for predicting the sustainability of the banking sector in the context of financial instability and grounding the mechanism of diagnosis of the crisis phenomena in the banking sector in Ukraine.
  The study is intended for specialists who are engaged in theoretical and applied problems of sustainable functioning of the banking sector, lecturers, students and postgraduates.

 

Ж 75

Жихор О. Б. Інноваційний розвиток регіону : монографія / О. Б. Жихор, Т. М. Куценко. - К.: УБС НБУ, 2012. - 251 с.
ISBN 978-966-484-144-0

 У монографії сформовано теоретико-методологічні основи дослідження інноваційного розвитку регіону. Зокрема, окреслено й удосконалено понятійно-термінологічний апарат, проаналізовано нормативно-правове підґрунтя формування інноваційної моделі розвитку регіону, оцінено зарубіжний досвід забезпечення інноваційного розвитку на національному і регіональному рівнях. Особливу увагу приділено аналізові стану інноваційного розвитку регіону та, зокрема, ролі в ньому фінансового забезпечення, що дає можливість виробляти ефективні заходи для стимулювання інновацій. Обгрунтовано підходи і запропоновано напрями вдосконалення механізмів інноваційного розвитку регіону.
  Для управлінців, науковців, викладачів та аспірантів, студентів, підприємців. Буде корисною для всіх, хто цікавиться питаннями регіонального розвитку, фінансового забезпечення впровадження інновацій у діяльності регіону.

 

К 55

Комаринська 3. М. Україна незалежна (1991-2011) у фактах, документах, ілюстраціях / Зоряна Комаринська, Наталія Олійник. - К.: УБС НБУ, 2012. - 243 с: іл.
ISBN 978-966-484-157-0

 Пропонована праця є ґрунтовним дослідженням останніх двадцяти років в історії України, у якій авторки рік за роком висвітлюють найважливіші події 1991-2011 років у різних царинах Української держави та суспільства: становлення і розвиток державних та політичних інститутів, правової системи, громадянського суспільства, ринкової економіки, банківської системи, міжнародних відносин, культури і спорту тощо. Основний текст усіх розділів роботи доповнено фотографіями, схемами, таблицями, картами і хрестоматійними матеріалами, які допоможуть отримати цілісне уявлення про факти, події та процеси, що відбувалися в незалежній державі Україна за останнє двадцятиріччя.
  Для істориків, учнівської молоді та студентства, усіх зацікавлених сучасною історією та політикою України. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів. Може бути використано фахівцями різного рівня у практичній діяльності банків.

 

Г 93

Гузар У. Є. Особливості трансформації трудової діяльності в період формування економіки знань : монографія / Уляна Євгенівна Гузар. - К.: УБС НБУ, 2012. - 191 с.
ISBN 978-966-484-156-3

 У монографії розроблено теоретико-методологічні основи формування і здійснення на практиці господарювання трудової діяльності в новітніх умовах. Удосконалено поняття трудової діяльності та економіки знань, на основі системного підходу до дослідження трудової діяльності побудовано моделі впливу знаннєвих факторів на продуктивність праці. Велика увага приділяється побудові Концепції трансформації трудової діяльності в умовах переходу до економіки знань. Обґрунтовано головні напрями трансформацій трудової діяльності, які можуть бути застосованими в українській реальності.
  Для наукових працівників, аспірантів, управлінців, політиків, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, спеціалістів у галузі економіки праці та управління соціально-трудовими відносинами.

 

Б 14

Багратян Грант Введение в мегаэкономику: теория, методология, практика : монография / Грант Багратян, Ирина Кравченко. - К.: У БД НБУ, 2012. - 158 с.
ISBN 978-966-484-155-6

 Излагаются основы новой экономической дисциплины - мегаэкономики. Посредством применения метода сравнительного анализа показана разница в интерпретации основных категорий и понятий современной макроэкономики с точки зрения как традиционного (макроэкономического), так и нового (мегаэкономического) подходов.
  Предназначена научным и научно-педагогическим работникам, работникам органов государственного управления, специалистам в области международных отношений, макроэкономики, финансов, аспирантам и студентам.
 

А 35

Азаренкова Г. М. Управління фінансовими ресурсами банку: монографія / Г. М. Азаренкова, І.І. Біломістна, В. Г. Сословський. - К.: УБС НБУ, 2012. - 179 с.
ISBN 978-966-484-141-9

 У монографії представлено теоретичні і методичні результати дослідження, які націлені на розв'язання проблеми управління фінансовими ресурсами банків у сучасних умовах подолання наслідків фінансово-економічної кризи.
  Поглиблено теоретичні основи щодо управління фінансовими ресурсами банку, узагальнено основні положення визначення дефініції «фінансові ресурси банку», розкрито їх сутність і класифікаційні ознаки. У роботі вивчено сутність і зміст логістичного підходу до управління фінансовими ресурсами банків та визначено процедуру його застосування до управління фінансовими ресурсами банку. Здійснено прогнозування чистого прибутку банків як результату управління фінансовими ресурсами банками України. Також у монографії розроблено методичний підхід до визначення взаємозв'язку між функціональними характеристиками банківських платіжних карток.
  Науково-методичне забезпечення, пропозиції, окремі теоретичні положення, які спрямовані на розв'язання цієї проблеми, доведено до рівня практичних рекомендацій і апробовані в банках харківського регіону.
  Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також може бути використана фахівцями різного рівня у практичній діяльності банків.
 

М 55

Механізми забезпечення якості рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку : монографія /авт. кол. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Г. М. Азаренкової. - К.: УБС НБУ, 2012. - 334 с.
ISBN 978-966-484-145-7

  Монографія присвячена теоретичним і практичним проблемам забезпечення якості управлінських рішень щодо реінжинірингу бізнес-процесів банку. Основну увагу приділено процесам формування якості управлінських рішень та оцінці її впливу на результативність та ефективність реінжиніриніу бізнес-процесів банку. Результати досліджень авторів містять обґрунтування: необхідності реінжинірингу бізнес-процесів як в умовах сталого розвитку, так і за умов нестабільності розвитку банківської системи; категоріального апарату, необхідного для опису бізнес-процесів, процесів їх реінжинірингу, якості та ефективності. Запропоновано методичні підходи до ідентифікації бізнес-процесів банку, що потребують реінжинірингу, до його здійснення та впровадження у практичну діяльність банків. Побудовано і досліджено експериментальні моделі процесів реінжинірингу та процесу реструктуризації кредитних заборгованостей, що підтвердили продуктивність запропонованих методичних підходів. Показано вплив коректності документів, які містять управлінські рішення на результати реінжинірингових проектів, розроблено та експериментально випробувано методику контролю і забезпечення якості таких документів.
 Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також може бути використана фахівцями різного рівня у практичній діяльності банків.
 

В 61

Вовчак О. Д. Банківське мікрокредитування малого підприємництва в Україні: монографія / О. Д. Вовчак, П. М. Сенищ, О. І. Антонюк. - К.: УБС НБУ, 2012. - 190 с.
ISBN 978-966-484-148-8

  У монографії розглянуто теоретичні і практичні положення щодо вдосконалення механізму банківського мікрокредитування малого підприємництва в Україні. Розкрито сутність, види та функції банківського мікрокредитування малого підприємництва і його механізм. Проаналізовано стан та особливості розвитку програм мікрокредитування в Україні, склад і структуру портфелів мікрокредитів банківських установ та ризики в банківському мікрокредитуванні малого підприємництва.
  З'ясовано напрями вдосконалення механізму банківського мікрокредитування малого підприємництва в Україні, розроблено модель прогнозування показників мікрокредитів для комерційного банку.
  Для наукових працівників, викладачів, аспірантів і докторантів, слухачів післядипломної освіти, фахівців у галузі фінансів і банківської справи, усіх, хто цікавиться проблемами мікрокредитування.
 

І-24

Іващенко М. В. Економічна поведінка як чинник інституціональних перетворень : монографія / Марина Вікторівна Іващенко. - К.: УБС НБУ, 2012. - 211 с.
ISBN 978-966-484-146-4

  У монографії досліджено механізми формування економічної поведінки під впливом таких соціальних факторів, як ментальність і релігія.
  За критерієм рентоорієнтації та ступеня адаптації типологізовано економічну поведінку. Показується соціально-економічний механізм адаптації до ринкового середовища в умбвах інституційних перетворень.
  Розкрито механізм співіснування формальних і неформальних інститутів на певній території. Систематизовано неекономічні чинники, що обумовлюють темпи розповсюдження ефективних типів економічної поведінки у процесі інституційних перетворень.
  Аналізується зміст еволюційних і революційних інституціональних змін з урахуванням динаміки економічної поведінки.
  Виявлено і розкрито економічну поведінку суб'єктів господарювання на основних ринках: споживчому, фінансовому і на ринку праці.
  Для наукових працівників, викладачів, студентів і широкого кола читачів, зацікавлених сучасними економічними дослідженнями.
 

М 77

Моніторинг кредитного ризику в контексті управління конкурентоспроможністю банку : монографія / Л. О. Гаряга, Т. І. Гончарук, М. Е. Люзняк, Г. М. Чепелюк. - К.: УБС НБУ, 2012. - 325 с.
ISBN 978-966-484-143-3

 У монографії досліджено теоретико-методичні аспекти системи моніторингу кредитного ризику в банку, її місце у процесі забезпечення конкурентоспроможності банку на фінансовому ринку. Розроблено і вдосконалено методичні підходи до здійснення моніторингу кредитного ризику в розрізі індивідуального та портфельного рівнів. Запропоновано систему індикаторів з метою оперативної ідентифікації рушійних чинників кредитного ризику та обґрунтовано ефективність імплементації портфельних моделей оцінювання в систему моніторингу кредитного ризику в банку. Розкрито місце внутрішнього аудиту кредитних операцій як підсистеми внутрішнього контролю в системі управління кредитним ризиком і кредитним процесом загалом.
  Для фахівців фінансово-кредитної сфери, викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
 

Р 54

Рисін В. В. Реалізація ресурсної політики банків в умовах фінансової нестабільності
: монографія / Віталій Васильович Рисін. - К.: УБС НБУ, 2012. - 390 с.
ISBN 978-966-484-138-9

  Розглянуто актуальні питання реалізації банками ресурсної політики в умовах нестабільності фінансової системи. Визначено сутність, принципи, чинники ресурсної політики банку, окреслено проблеми трансформації банківських ресурсів в умовах фінансової нестабільності. Здійснено оцінку залучення та розміщення банківських ресурсів в Україні, виділено основні проблеми цих процесів. Проаналізовано особливості реалізації ресурсної політики банків у кризовому та посткризовому періодах, визначено напрями зниження ризиків. Рекомендовано шляхи оптимізації складових ресурсної політики на сучасному етапі розвитку банківської системи України.
  Монографія розрахована на широке коло читачів, які цікавляться проблемами реалізації політики банків у нестабільних економічних умовах.
 

У 67

Управління проблемними активами в банках : монографія / кол. авт. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Р. А. Слав'юка. - К.: УБС НБУ, 2012. - 370 с.
ISBN 978-966-484-153-2

 У монографії розглянуто суть і причини виникнення проблемних кредитів у банках. Автори розкрили основні стратегії регулювання кредитних ризиків банку. Завдяки комплексному аналізові стану і сучасних методів управління проблемними активами в банках розкрито перспективи поліпшення фінансового стану банків в Україні. Проаналізовано сучасні механізми резервування, які використовують у системі управління проблемними активами банків та які впроваджуватимуться з наступних років згідно з новими вимогами Національного банку України.
 

Г 52

Системний підхід до розроблення і прийняття управлінського рішення (логі-ко-педагогічні аспекти): монографія / В. Н. Гладунський. - К.: УБС НБУ, 2011. - 207 с.
ISBN 978-966-484-114-3

  У монографії розглядається підприємство як велика соціально-економічна система з притаманними їй властивостями. На основі системного підходу розкривається процес та етапи розроблення і прийняття управлінського рішення як пошуку оптимальних засобів для розв'язання певного управлінського питання. Досліджено використання правил та законів логіки, педагогічних методів і підходів для досягнення позитивних ефектів на етапах розроблення й реалізації управлінського рішення.
  Визначено педагогічні якості менеджера та описано низку факторів, що впливають на якість управлінських рішень.
 Для науковців, керівників, викладачів, аспірантів, студентів, які займаються проблемами управління соціально-економічними системами.

 

Г 50

Гіптерс 3. В. Економічна освіта на західноукраїнських землях та її сподвижники (XIX - перша половина XX століть) : монографія / 3. В. Гіптерс. - К. : УБС НБУ, 2011. - 347 с.

ISBN 978-966-484-106-8

  Пропонована читачеві монографія є результатом дослідження історії економічної освіти на західноукраїнських землях, яка існувала в практиці за різних соціально-еконо-мічних умов XIX - першої половини XX століть. Вагомий внесок у становлення економічної освіти та кооперативного фахового шкільництва зробило чимало відомих педагогів, громадських і суспільно-політичних діячів, економістів, фінансистів, адвокатів, митців, діячів церкви, з ініціативи та за безпосередньої участі яких відбувалося поширення економічної освіти. Тому значна частина монографії присвячена саме характеристиці їхнього життєвого шляху та професійної діяльності в зазначеному напрямі.
  Для студентів вищої школи, викладачів, учителів, науковців, усіх, хто цікавиться історико-педагогічною наукою.

 

К 17

Калинець К. С. Фондова біржа України: проблеми та перспективи розвитку: монографія. - Львів, 2011. - 232 с.

  Актуальні засади функціонування фондової біржі в Україні розглянуто в контексті аналізу основних проблем їх розвитку та стратегічних напрямів вирішення цих проблем. Досліджено теоритико-методологічні основи функціонування фондової біржі як особливої форми організації фондового ринку. Представлено результати дослідження особливостей діяльності та динаміку вітчизняних фондових бірж на основі поетапного аналізу їх розвитку; проведено узагальнення світового досвіду організації фондової біржі на прикладі США, Німеччини, Франції та Польщі і визначено можливості його застосування в Україні; з'ясовано основні причини низької капіталізації вітчизняних фондових бірж та за допомогою технічного аналізу обґрунтовано тенденції їх подальшого розвитку. Запропоновано комплекс заходів, що передбачають підвищення ефективності функціонування механізму управління фондовою біржею на основі забезпечення прозорості біржових операцій.
  Для науковців, аспірантів, студетнів, а також працівників банківських і фінансових установ та всіх, хто цікавиться проблемами розвитку фондових бірж в Україні.

 

 

Пшик Б. І. Фінансово-кредитні відносини в Україні: становлення, розвиток, напрями вдосконалення : монографія / Б. І. Пшик ; Інститут регіональних досліджень НАН України. - К.: УБС НБУ, 2011. - 551 с.
ISBN 978-966-484-115-0

 Монографія присвячена теоретичним і прикладним проблемам, що стосуються особливостей становлення і розвитку фінансово-кредитних відносин в Україні. Основну увагу приділено формуванню фінансово-кредитних механізмів, спрямованих на забезпечення сприятливих умов для функціонування національної економіки. Результати досліджень автора містять обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення монетарної політики, розвитку фондового ринку та системи державного кредитування, формування компенсаційних механізмів у сфері фінансово-кредитних відносин. Запропоновано концепцію розвитку фінансово-кредитної системи України, а також комплекс пропозицій щодо вдосконалення систем державного регулювання і нагляду, підготовки фахівців та інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері фінансово-кредитних відносин.
  Видання розраховане на фахівців фінансово-кредитних установ, працівників державних і регіональних органів виконавчої влади, а також для наукових працівників, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами розвитку фінансово-кредитних відносин.
 

 

Управління персоналом в умовах економіки знань: монографія / кол. авт.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. К. Семів. - К.: УБС НБУ 2011. - 406 с.

ISBN 978-966-484-129-7

  Простежено розвиток наукової парадигми управління персоналом в умовах переходу до економіки знань через призму зміни трудової діяльності, формування системи нових цінностей та організації праці під впливом знаннєвої економіки. Визначено сучасні підходи до забезпечення потреб організацій у персоналі (маркетинг персоналу, використання новітніх джерел, зростання ролі рекрутингових агентств тощо). Висвітлено особливості мотивації персоналу у світлі постіндустріальних теорій мотивації праці (мотивація персоналу на саморозвиток і самоактуалізацію, стимулювання праці працею тощо). З позицій застосування нових технологій управління персоналом розкрито питання розвитку, професійного навчання, організації службового просування та кар'єрного зростання. На основі експертного соціологічного опитування подано бачення банківськими працівниками стану використання персоналу у структурних підрозділах НБУ через призму постматеріальних ціннісних орієнтацій. Розкрито особливості управління персоналом у фінансово-кредитній сфері (у банківських установах, страхових компаніях). Окреслено форми і методи управління персоналом банківських установ на засадах корпоративної соціальної відповідальності.
  Для студентів-магістрів напряму «Економіка і підприємництво», студентів інших еко-номіко-управлінських спеціальностей, а також для управлінців-практиків, державних службовців.

 

Д 76

Другов О. О. Інвестиційне забезпечення інтелектуалізації економіки України: монографія / О. О. Другов ; Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ) ; НАН України. Інститут регіональних досліджень. - К. : УБС НБУ, 2010.-284 с.

ISBN 978-966-484-109-9

  Досліджено проблеми інвестиційного забезпечення інтелектуалізації економіки. Проаналізовано світовий досвід розвитку інтелектуалізації, як економічного процесу, обґрунтовано його теоретичні засади. Оцінено стан її інвестиційного забезпечення в Україні, порівнюючи з Російською Федерацією та Республікою Польщею, проведено його факторний аналіз. Розроблено організаційно-економічні методи розвитку інвестиційного забезпечення основних сфер інтелектуалізації економіки (вищої освіти та науки) і посилення її впливу на економічне зростання України.
  Для наукових та науково-педагогічних працівників, спеціалістів-практиків і студентів, які займаються проблематикою інвестиційного забезпечення сфер інтелектуалізації економіки.

 

К 59

Козоріз Г. Г. Капітал і капіталізація страхового ринку України : монографія / Г. Г. Козоріз ; наук. ред. д-р екон. наук, проф. Т. С. Смовженко. - К. : УБС НБУ, 2010. - 327 с.
ISBN 978-966-484-081-8

 Обгрунтовано роль і функції страхування в розв'язанні соціально-економічних проблем суспільного розвитку. Висвітлено сутність страхового захисту фізичних і юридичних осіб та форми його прояву на різних етапах суспільного розвитку. Основну увагу приділено дослідженню ста» овлення і розвитку страхового ринку України у процесі ринкової трансформації національної економіки. На основі аналізу результатів функціонування страхових компаній і страхового ринку виявлено потребу дедалі більшого використання ресурсного потенціалу страховиків. Доведено, що в умовах наростання глобалізації і міжнародної інтеграції стратегічними завданнями в забезпеченні конкурентоспроможності вітчизняного страхового ринку мають стати: підвищення ефективності використання капіталу страховиків і ринкової капіталізації страхових компаній.
 З цих позицій у монографії на основі аналізу та систематизації відомих методичних підходів до оцінки капіталізації суб'єктів господарювання обгрунтовано показники виміру рівня капіталізації страхових компаній, запропоновано стратегії розвитку страхового ринку на базі підвищення капіталізації та механізми їх реалізації на рівні страхових компаній.
  Для фахівців, які займаються розв'язанням проблем, пов'язаних із забезпеченням ефективного розвитку вітчизняних страхових компаній і страхового ринку України. Може бути корисною при підготовці фахівців вищої кваліфікації, студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів при викладанні дисциплін зі спеціальності «Страхова справа».

 

К 91

Кундря -Висоцька О. П. Організація обліку в системі корпоративного управління : монографія / О. П. Кундря-Висоцька. - К.: УБС НБУ, 2010. - 271 с.

ISBN 978-966-484-097-9

  У монографії окреслено та обгрунтовано змістові характеристики, особливості та значення належно організованого обліку в корпоративних системах управління в контексті сучасних важелів впливу на великий бізнес.
  Особливу увагу приділено зростанню значення інформації прогнозного характеру в корпоративних структурах, яку не в змозі сьогодні забезпечити система фінансового та управлінського обліку. У зв'язку з цим у монографії викладено передумови організації стратегічно орієнтованого обліку, концептуальні підходи до становлення та розвитку стратегічного обліку як невід'ємної компоненти інтегрованої (цілісної) облікової системи, яка б найбільш повно відповідала інтересам учасників системи корпоративного управління.

 

С 47

Слав'юк Р. А., Олександренко І. В. Вплив іноземного капіталу на розвиток регіону: монографія / Слав'юк Р. А., Олександренко І. В. - Львів: ННВК «АТБ», 2010. - 305 с.

ISBN 978-966-2042-15-3

  У монографії розкрито сутність, джерела формування та особливості використання інвестиційних ресурсів регіону. Подано погляди вітчизняних та зарубіжних учених на сутність інвестицій та розкрито значення іноземного капіталу для розвитку регіону в умовах фінансової нестабільності.
  Монографія може бути корисною як для науковців та студентів при здійсненні досліджень проблем управління інвестиційною діяльністю в регіоні, так і для практиків у процесі розробки регіональних інвестиційних програм.

 

Ф 79

Формування монетарної економіки і монетарної політики Національного банку України в контексті розвитку світової економічної теорії: монографія / авт. кол.; за наук. ред. д-ра ехон. наук, проф. Т. С. Смовжен-ко, канд. екон. наук, доц. Г. Я Стеблій. - К.: УБС НБУ, 2010. - 271 с.

ISBN 978-966-484-083-2

  Монографія містить дослідження монетарної економіки і монетарної політики через призму еволюційного розвитку економічної теорії; визначає роль наукових шкіл у сучасній вітчизняній науці; подає систематизацію економічних категорій на рівні монетарної економіки і монетарної політики; визначає місце і завдання монетарної економію! в економічній теорії та нові підходи до монетарної політики НБУ як основи банків-ництва в Україні; аналізує діяльність і динаміку розвитку вітчизняних фондових бірж як важливого елементу інфраструктури монетарної економіки.
  Монографію написано популярно, що робить її доступною як для фахівців-банкірів та фінансистів, так і для нефахівців. Адресується студентам і викладачам, політикам і державним мужам, а також тим, хто цікавиться проблемами економіки грошей, банківництва та фінансових ринків.


 

Ф 59

Фінанси регіону: теорія, проблеми, практика : монографія / М. А. Козоріз, А. Я. Кузнецова, 1.3. Сторонянська, Г. В. Возник. - К.: УБС НБУ, 2010. - 222 с.
ISBN 978-966-484405-1

  У монографії досліджуються сучасні теоретичні, методологічні і прикладні аспекти організації та функціонування фінансів регіону. Увагу зосереджено на сучасних тенденціях розвитку глобальної соціально-економічної формації, які є об'єктивною основою зміни як позиціонування національних регіонів у світовій архітектурі економічних відносин, так і їхньої ролі в розвитку економіки держави. Досліджено фінансовий потенціал регіону, розкрито його суть і структуру. Значне місце відведено бюджету як фінансовій основі регіональних органів влади. Запропоновано економіко-математичну модель оцінки оптимальних масштабів податково-бюджетної децентралізації в умовах міжрегіональної диференціації. Досліджено проблеми управління фшансами регіону та обґрунтовано стратегічні напрями розвитку регіональних фінансів.
  Розрахована на науковців, керівників і спеціалістів управлінських структур, аспірантів та студентів.