• 12304074_1271279002897551_6047473820448846460_o.jpg
  • 13502983_1693700240893864_7298295629547279975_o2.jpg
  • Assoc_ 193.JPG
  • divchata.jpg
  • lidvnzubs.jpg
  • _MG_00872.jpg
  • _MG_01522.jpg
  • _MG_0169.jpg

наукові дослідження

Науково-дослідні теми, які виконуються у Львівському інституті ДВНЗ «Університет банківської справи»

Науково-дослідні роботи на 2020 рік

Ініціативні, що здійснюються у межах робочого часу науково-педагогічних працівників кафедр 

№ з/п Назва дослідження

Керівник НДР

(ПІБ, посада, вчені звання, науковий ступень)

Відповідальний виконавець НДР

(ПІБ, посада, вчені звання, науковий ступень)

Кафедра

Термін 

виконання

Очікувані результати

Наукова школа: Обліково-аналітичне і контрольне забезпечення менеджменту суб’єктів господарювання
1 «Теоретико-методологічні та організаційні засади обліково-аналітичного й контрольного забезпечення менеджменту суб’єктів господарювання» 015U0021725

Рудницький В.С.,

завідувач кафедри обліку і оподаткування, д.е.н., професор

Шурпенкова Р.К.,

доцент кафедри обліку і оподаткування,

к.е.н., доцент

Кафедра обліку і оподаткування

2018

-

2020 рр.

Звіт про науково-дослідну роботу з теми

Монографія на тему: «Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення формування фінансових результатів суб’єктів господарювання"

Наукова школа: Економічний розвиток в умовах глобалізації
2 Імперативи теорії та практики економічного розвитку в умовах глобалізації Хмелярчук М. І., зав. кафедри економіки та інф. технологій, д.е.н., доцент Хмелярчук М. І., зав. кафедри економіки та інф. технологій, д.е.н., доцент Кафедра економіки та інформаційних технологій

2019

2021 рр.

•    обґрунтування теоретико-методологічних засад глобальних трансформацій та  форм їх впливу на функціонування економічної системи на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях;

•     обґрунтування методологічних засад розвитку економічної науки в умовах глобалізації; уточнення, систематизація та структуризація поняттєво-категоріального апарату економічної науки в умовах глобалізації;

•    розвиток методик діагностики функціонування сучасної глобальної економічної системи в умовах перманентної невизначеності та дослідження асиметрій соціально-економічного розвитку в умовах глобалізації

Анотований звіт про виконання етапу НДР

Навчальний посібник «Глобальника економіка» (06.2020 р.)

Наукова школа: Особливості взаємодії ринків праці ЄС та України в умовах глобалізації
3

Гуманітарні аспекти розвитку соціального  забезпечення в Україні 

(№0118U001259)

Скринник З.Е., професор кафедри менеджменту та соціальних наук, д.ф.н., проф. Скринник З.Е., професор кафедри менеджменту та соціальних наук, д.ф.н., проф.

Кафедра менеджменту та соціально соціально-гуманітарних дисциплін

01.2018 – 12.2020 рр. Результатом дослідження має бути отримання та систематизація наукових знань у сфері соціальної підтримки громадян, яку українське суспільство реалізує у період кардинальних соціально-економічних реформ, відповідно до особливостей економічного, національно-культурного та соціально-культурного розвитку країни, виявлення шляхів реформування системи соціального забезпечення та захисту, а також уточнення і практична реалізація формування відповідних компетентностей для підготовки фахівців для цієї системи. Кінцевим продуктом дослідження має бути підготовка та публікація навчального посібника «Основи соціального забезпечення в Україні».
4

Корпоративна культура в контексті синергії науки та виробництва

(№0118U001260)

Семів Л.К., завідувач кафедри менеджменту та соціальних наук, д.е.н., проф. Калинець К.С., доцент кафедри менеджменту та соціальних наук, к.е.н.

Кафедра менеджменту та соціально соціально-гуманітарних дисциплін

01.2018 – 12.2020 рр. Узагальнення результатів з теми дослідження і доведення розроблених рекомендацій до зацікавлених суб’єктів господарської діяльності. 

Науково-дослідні роботи на 2018 рік

Госпдоговірна тематика

Назва науково-дослідної роботи

 

Замовник Термін виконання

Керівник проекту

(ПІБ, посада, вчені звання, науковий ступень)

Відповідальний виконавець

(ПІБ, посада, вчені звання, науковий ступень)

«Організаційно-методичне та фінансове забезпечення процесів функціонування дохідних будинків в Україні» ПП «Кантрансбуд» 04. 2017 – 06. 2018 Вознюк М.А., д.е.н., доцент, директор Пшик Б.І., д.е.н., проф, зав. кафедри фінансів, банківської справи і страхування

 

Ініціативні, що здійснюються у межах робочого часу науково-педагогічних працівників кафедр

  1. За напрямами наукових шкіл Університету
Назва дослідження

Керівник НДР

Відповідальний виконавець НДР

Кафедра Термін виконання
Фінансово-кредитний механізм реалізації інвестиційно-інноваційної моделі
Сучасні напрями та механізми модернізації фінансової системи України(ДР 0115U002173, прикладна)

Пшик Б.І., д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Тимощук М.Р.., к.е.н., доцент, доцент кафедри  фінансів, банківської справи та страхування Кафедра фінансів, банківської справи та страхування 01.15 – 12.2018
Теоретико-методологічні та організаційні засади обліково-аналітичного й контрольного забезпечення менеджменту суб'єктів господарювання

Рудницький В.С.,

д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту

Шурпенкова Р.К.

к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту

Кафедра  обліку і аудиту 01.2018 – 12.2020
Фінансова безпека держави, суб’єктів господарювання та фінансових інститутів

Вдосконалення механізмів управління проблемними кредитами та ризиками банків (ДР 0117U002444, прикладна)

Славюк Р.А., д.е.н., професор,  професор  кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Слобода Л.Я., к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування 01.2017- 12.2019
Економічний розвиток в умовах глобалізації

Європейські цінності та традиції економчної науки

(ДР № 0117U002443, фундаментальна)

Хмелярчук М. І., д.е.н., доцент, зав.кафедри економіки та інформаційних технологій Горбачевська О. В., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та інформаційних технологій, кафедра економіки та інформаційних технологій До 12.2019

 2. Внутрішньоінститутські та кафедральні НДР

Назва дослідження

Керівник НДР

Відповідальний виконавець НДР

Кафедра Термін виконання
Корпоративна культура в контексті синергії науки та виробництва Семів Л.К., завідувач кафедри менеджменту та соціальних наук, д.е.н., проф. Калинець К.С., доцент кафедри менеджменту та соціальних наук, к.е.н. Кафедра менеджменту та соціальних наук 01.2018 – 12.2019
Гуманітарні аспекти розвитку соціального  забезпечення в Україні Скринник З.Е., професор кафедри менеджменту та соціальних наук, д.ф.н., проф. Гіптерс З.В., професор кафедри менеджменту та соціальних наук, д.п.н. Кафедра менеджменту та соціальних наук 01.2018 – 12.2019

Система логіко-математичної та інформаційної підготовки фахівців фінансово-кредитних установ

(ДР № 0117U002442, прикладна)

Русинко М.К., доцент кафедри економіки та інформаційних технологій, д.т.н., професор доцент, к.ф.-м.н. Засадна Х.О., доцент, к.ф.-м.н. Кафедра економіки та інформаційних технологій 01.2017-12.2019

 

 

 

2017 рік

Кафедра, на якій виконується НДР Найменування роботи Термін виконання Замовник Науковий керівник теми
           
           
 

Фінансів

Банківської справи

Економіки

Теорія та методологія трансформаційних процесів у фінансовому секторі країни

0117U002441

2017-2019 За рахунок коштів загального фонду державного бюджету Барановський О.І.
  Банківської справи

Вдосконалення механізмів управління проблемними кредитами та ризиками банків

0117U002444

2017-2019 Ініціативна Слав’юк Р. А.
  Фінансів

Фінансові механізми реалізації інвестиційних проектів у житловому будівництві в Україні

0116U002602

Листопад 2015 –Лютий  2017

ПП «КАНТРАНСБУД» Вознюк М.А.
  Фінансів Організаційно-методичне та фінансове забезпечення процесів функціонування дохідних будинків в Україні Квітень 2017 – Червень 2018 ПП «КАНТРАНСБУД» Вознюк М.А.
  Фінансів

Сучасні напрями та механізми модернізації фінансової системи України

0115U002173

2015-2018 Ініціативна Пшик Б.І.
  Обліку та аудиту

Удосконалення системи бухгалтерського обліку, аналізу і контролю як інформаційного забезпечення управління суб’єктами господарювання

015U0021725

2015-2017 Ініціативна Рудницький В.С.
  Економіки

Європейські цінності та традиції економічної науки

0117U002443

2017-2019 Ініціативна Хмелярчук М.І.
  Інформаційних технологій та вищої математики

Система логіко-математичної  та інформаційної підготовки спеціалістів  фінансово-кредитної сфери

0117U002442

2017-2029 Ініціативна Русинко М.К.
  Економіки Моделювання та інформаційні технології в економіці і освіті  2016-2018 Ініціативна Чаплига В.М.
  Економіки Process management and Information technology 2017-2018 Ініціативна Чаплига В.М.
  Менеджменту та  соціальних наук Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей До грудня 2018 Ініціативна Скринник З.Е.

 

2016 рік 

Кафедра, на якій виконується НДР Найменування роботи Термін виконання Замовник Науковий керівник теми

1

Банківської справи

Управління проблемними кредитами в системі запобігання соціально-економічних загроз

2016

Ініціативна

Слав’юк Р. А.

2

Фінансів та фінансово-економічної безпеки

Фінансові механізми реалізації інвестиційних проектів у житловому будівництві в Україні

Листопад 2015– грудень 2016 р.

ПП «КАНТРАНСБУД»

Вознюк М.А.

3

Фінансів та фінансово-економічної безпеки

Сучасні напрями та механізми модернізації фінансової системи України

2015-2018 рр.

Ініціативна

Пшик Б.І.

4

Обліку та аудиту

Удосконалення системи бухгалтерського обліку, аналізу і контролю як інформаційного забезпечення управління суб’єктами господарювання

2015-2017 рр.

Ініціативна

Рудницький В.С.

5

Економічної теорії

Імперативи теорії та практики економічного розвитку в умовах глобалізації

2016-2019 рр.

Ініціативна

Хмелярчук М.І.

6

Вищої математики і статистики

Система логіко-математичної підготовки фахівців фінансово-кредитних установ

2016-2020 рр.

Ініціативна

Русинко М.К.

7

Іноземних мов

Формування іншомовної професійної комунікативної компетенції із застосуванням інноваційних технологій.

2016 р.

Ініціативна

Семко Н.М.

 

2015 рік

Кафедра, на якій виконується НДР

Найменування роботи

Термін виконання

Замовник

Науковий керівник теми

1

Обліку та аудиту

Методи оцінки ефективності управлінських функцій як засобу управління ризиками в діяльності Національного банку України

Вересень – Грудень 2015 р.

Департамент аудиту НБУ

Другов О.О.

2

Економічної кібернетики

Інформаційна система «Веб-ресурс Національного банку України «Інтерактивна фінансова термінологія»

Січень – Грудень 2015 р.

Юридичний департамент НБУ

Чаплига В.М.

3

Фінансів та фінансово-економічної безпеки

Регіональна інвестиційна політика енергозбереження в умовах розбудови інноваційної моделі розвитку економіки (на прикладі Львівської області)

Вересень 2014 р. – Січень 2015 р.

ПП «КАНТРАНСБУД»

Вознюк М.А.

4

Фінансів та фінансово-економічної безпеки

Аналіз тенденцій розвитку інноваційних та інвестиційних процесів у сфері енергозбереження регіону (на прикладі Львівської області)

Вересень 2014 р. – Квітень 2015 р.

ПП «КАНТРАНСБУД»

Вознюк М.А.

5

Фінансів та фінансово-економічної безпеки

Сучасні напрями та механізми модернізації фінансової системи України

2015-2018 рр.

Ініціативна

Пшик Б.І.

6

Обліку та аудиту

Удосконалення системи бухгалтерського обліку, аналізу і контролю як інформаційного забезпечення управління суб’єктами господарювання

2015-2017 рр.

Ініціативна

Рудницький В.С.

7

Економічної теорії

Дослідження проблем макро- та мікроекономіки в контексті світових освітніх вимог підвищення кваліфікації фахівців банківської справи

2011-2015 рр.

Ініціативна

Стеблій Г.Я.

8

Суспільних дисциплін

Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей

2011-2015 рр.

Ініціативна

Скринник З.Е.

9

Іноземних мов

Оптимізація процесу викладання іноземних мов у підготовці фахівців фінансово-економічної сфери

2011-2015 рр.

Ініціативна

Семко Н.М.

10

Математики і статистки

Система логіко-математичної підготовки фахівців кредитно-фінансових установ

2014-2015 рр.

Ініціативна

Козловський Ю.М.

 2014 рік

Кафедра, на якій виконується НДР

Найменування роботи

Термін виконання

Замовник

Науковий керівник теми

1

Обліку та аудиту

Методи оцінки ефективності управлінських функцій як засобу управління ризиками в діяльності Національного банку України

Січень-квітень 2014 р.

Департамент аудиту НБУ

Другов О.О.

2

Економічної кібернетики

Адаптована до веб-ресурсу ЄС «Інтерактивна термінологія для Європи» інформаційна система «Словник-довідник на законодавчому термінополі

2014 р.

Юридичний департамент,  Департамент міжнародних зв’язків НБУ

Чаплига В.М.

3

Банківської справи

Вплив оцінки фінансових інструментів на формування показників фінансової звітності банків

2014 р.

Департамент бухгалтерського обліку НБУ

Слав’юк Р.А.

4

Банківської справи

Управління проблемними активами в банках

2012-2014 рр.

Ініціативна

Слав’юк Р.А.

5

Фінансів та фінансово-економічної безпеки

Регіональна інвестиційна політика енергозбереження в умовах розбудови інноваційної моделі розвитку економіки (на прикладі Львівської області)

2014-2015 рр.

ПП «КАНТРАНСБУД»

Вознюк М.А.

6

Фінансів та фінансово-економічної безпеки

Аналіз тенденцій розвитку інноваційних та інвестиційних процесів у сфері енергозбереження регіону (на прикладі Львівської області)

2014-2015 рр.

ПП «КАНТРАНСБУД»

Вознюк М.А.

7

Фінансів та фінансово-економічної безпеки

Фінансова стратегія розвитку економіки та проблеми її трансформації в умовах виходу з кризи

2011-2014 рр

Ініціативна

Марцин В.С.

8

Економіки та управління персоналом

Фінансові передумови та механізми попередження корпоративних конфліктів в банківському секторі країни

2013-2014 рр.

Ініціативна

Смовженко Т.С.

Денис О.Б.

9

Економічної теорії

Дослідження проблем макро- та мікроекономіки в контексті світових освітніх вимог підвищення кваліфікації фахівців банківської справи.

2011-2015 рр.

Ініціативна

Стеблій Г.Я.

10

Суспільних дисциплін

Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей

2011-2015 рр.

Ініціативна

Скринник З.Е.

11

Іноземних мов

Оптимізація процесу викладання іноземних мов у підготовці фахівців фінансово-економічної сфери

2011-2015 рр.

Ініціативна

Семко Н.М.

12

Математики і статистки

Логіко-математичні методи в економіці

2011-2015 рр.

Ініціативна

Яцишин В.П., Гладунський В.Н.