• 12304074_1271279002897551_6047473820448846460_o.jpg
  • 13502983_1693700240893864_7298295629547279975_o2.jpg
  • Assoc_ 193.JPG
  • divchata.jpg
  • lidvnzubs.jpg
  • _MG_00872.jpg
  • _MG_01522.jpg
  • _MG_0169.jpg

Інформаційне забезпечення

Підготовка бакалаврів та магістрів у Львівському навчально-науковому інституті УБС здійснюється за допомогою відповідного інформаційного забезпечення. Його основа – це бібліотечні фонди Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», інших бібліотек м. Льво­ва, а також електронні засоби інформації.

Для всебічного і якісного обслуговування читачів, задоволення їх запитів, бібліотека має розгалужену структуру обслуговування: абонемент; головний читальний зал та читальний зал періодики; читальний зал по вул. В. Чорновола, 61. Загальна площа бібліотеки Львівського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» складає 620,1 м. кв.

Загальний книжковий фонд бібліотеки становить 137593 примірника книг, з них навчальна література складає 131622 прим., наукова – 5898  прим., 73 найменувань (журналів) і комплектів (газет) періодичних видань з широкого кола; енциклопедичні видання, словники тощо.

Науково-педагогічні працівники кафедр інституту використовують наявну в бібліотеці Львівського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» навчальну і періодичну літературу. Здобувачі під час підготовки до практичних та семінарських занять і в процесі самостійного опрацювання матеріалу постійно користуються фондами бібліотеки. Рівень забезпеченості студентів підручниками та навчальними посібниками достатній, причому певна їх частина представлена авторськими виданнями викладачів ВНЗ.

Важливим підґрунтям формування обізнаності здобувачів з сучасної проблематики в загальнонауковій, суспільно-політичній та фінансово-економічній сферах діяльності є необхідна кількість передплачуваних бібліотекою Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» фахових періодичних видань, які сприяють глибшому засвоєнню теоретичних знань та підвищенню рівня їх умінь та навиків.

Бібліотека Львівського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» щорічно передплачує понад 73 фахових періодичних видань, які використовуються студентами відповідно до їх наукових інтересів. Список фахових періодичних видань, які є в бібліотеці та читальних залах Львівського інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»  і відповідають потребам спеціальностей інституту та сприяють підвищенню рівня теоретичної підготовки фахівців, наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Перелік фахових періодичних видань

№ з/п Найменування фахового періодичного видання Роки надходження
1 2 3
  Актуальні проблеми економіки 2002-2016
  Вісник Університету банківської справи 2008-2015
  Вища освіта України 2014-2016
  Вища школа 2016-2016
  Вісник ТНЕУ 2005-2016
  Довідник кадровика 2010-2015
  Економіка і прогнозування 2005-2016
  Економіка та держава 2006-2016
  Економіка України 1995-2016
  Економіст 2002, 2005-2016
  Журнал європейської економіки 2000-2016
  Інвестиції: практика та досвід 2005-2016
  Літопис авторефератів дисертацій 2009-2016
  Маркетинг в Україні 2013-2016
  Менеджер по персоналу 2004-2016
  Освіта України 2009-2016
  Охорона праці 2010-2016
  Праця і зарплата 2014-2015
  Регіональна економіка 2002-2016
  Ринок цінних паперів 2008-2016
  Спецвипуск газети «Освіта України» 2009-2016
  Статистика України 2002-2016
  Україна: аспекти праці 2013-2016
  Фінанси України 1995-2016
  Формування ринкових відносин в Україні 2005-2016

У навчальному процесі підготовки бакалаврів, магістрів активно використовується глобальна (Internet, FTP-сервер) та локальна (Internet, Moodl-сервер) комп’ютерна мережа, зокрема для користування електронними варіантами лекцій, навчально-методичними посібниками, методичними вказівками та ін.

В Львівському інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» функціонують 17 комп’ютерних аудиторій загального користування,а також електронний бібліотечний читальний зал загальною площею 156,3 м2, в якій є понад 55,2 тис. назв. В цілому по університету для належного забезпечення організації навчального процесу та роботи структурних підрозділів нараховується понад 448 одиниць сучасної комп’ютерної техніки, усі з виходом у Інтернет.