• 12304074_1271279002897551_6047473820448846460_o.jpg
  • 13502983_1693700240893864_7298295629547279975_o2.jpg
  • Assoc_ 193.JPG
  • divchata.jpg
  • lidvnzubs.jpg
  • _MG_00872.jpg
  • _MG_01522.jpg
  • _MG_0169.jpg

Науково-методична рада Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України є дорадчим органом при директораті.

Метою діяльності науково-методичної ради є планування та координація наукової та методичної роботи в інституті, контроль за її станом у навчальних підрозділах інституту, розроблення практичних рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення навчального процесу, його методичного забезпечення, покращення якості наукових досліджень.

СКЛАД НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

Голова ради:

Вознюк Микола Андрійович

директор, к.е.н., доцент

Заступник Голови ради:

Другов Олексій Олександрович

заступник директора з наукової та міжнародної роботи, д.е.н., професор

Секретар:

Дудинець Лідія Анатоліївна

старший науковий співробітник наукового відділу, к.е.н.

Члени ради:

Лапішко Марія Львівна

декан факультету банківської справи та інформаційних технологій, к.е.н., доцент

Рисін Віталій Васильович

декан фінансово-економічного факультету, к.е.н., доцент,

Пасевич Олена Вікторівна

декан факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки, к.е.н., доцент

Слав’юк Ростислав Анатолійович

завідувач кафедри банківської справи, д.е.н., професор

Пшик Богдан Іванович

завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки, д.е.н., професор

Рудницький Василь Степанович

завідувач кафедри обліку і аудиту, д.е.н., професор

Чаплига В’ячеслав Михайлович

завідувач кафедри економічної кібернетики, д.т.н., професор

Семів Любов Казимирівна

завідувач кафедри економіки та управління персоналом, д.е.н., професор

Стеблій Галина Ярославівна

завідувач кафедри економічної теорії, к.е.н., доцент

Козловський Юрій Михайлович

завідувач кафедри математики і статистики, д.пед.н.

Коркуна Іван Іванович

завідувач кафедри інформаційних технологій, к.е.н., доцент

Скринник Зоя Едуардівна

завідувач кафедри суспільних дисциплін, д.філос.н., професор

Семко Надія Михайлівна

завідувач кафедри іноземних мов, к.пед.н., доцент

Завидівська Наталія Назарівна

завідувач кафедри фізичного виховання та безпеки життєдіяльності, д.пед.н., доцент

Харковець Алла Михайлівна

начальник навчально-методичного відділу

Земова Олена Михайлівна

завідувач бібліотеки

 

План роботи науково-методичної ради

Львівського інституту банківської справи

Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

на 2014-2015 н. р.

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1

2

3

4

 

Розгляд та рекомендація до впровадження в навчальний процес навчальних та методичних розробок науково-педагогічних працівників інституту

Упродовж

року

Другов О.О.

Завідувачі кафедр

Дудинець Л.А.

1.

1)  Про пропозиції щодо нового переліку спеціальностей і галузей МОН України та перспективи ліцензування нових програм підготовки студентів

Жовтень

2014 р.

Декани факультетів, завідувачі кафедр

2)  Про зміни у складі науково-методичної ради

Другов О.О.

3)  Про підготовку до проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук

Другов О.О.

Завідувачі кафедр

4)  Про підготовку до проведення Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Теорія та практика розвитку банківської справи»

Лапішко М.Л.

5)  Про план грантової роботи на 2014-2015 н.р.

Другов О.О.

Дудинець Л.А.

6)  Про публікацію наукових праць НПП за кордоном

Другов О.О.

Завідувачі кафедр

2.

1)  Про результати проведення Інститутського етапу  першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук

Грудень

2014 р.

Другов О.О.

Борусевич Х.Ю.

2)  Про впровадження положень Закону України «Про вищу освіту»

Другов О.О.,

Завідувачі кафедр

3)  Про застосування інформаційних та ком’ютерних технологій при викладанні професійних дисциплін

Чаплига В.М.

Коркуна І.І.

3.

1)  Про впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес

Лютий 

2015 р.

Завідувачі кафедр

2)  Про підготовку до проведення XV Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Фінансові та обліково-аналітичні аспекти розвитку економічних систем»

Рисін В.В.

Миська Р.Г.

Борусевич Х.Ю.

3)  Про роботу із залучення зовнішнього фінансування науково-навчальних проектів в інституті

Завідувачі кафедр

4)  Про використання сучасних методів наукової роботи зі студентами

Пшик Б.І.

Козловський Ю.М.

4.

1)  Про підготовку до проведення Х Міжнародної наукової конференції «Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір»

Квітень

2015 р.

Другов О.О.

Миська Р.Г.

2)  Про підготовку до проведення ІV науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених «Актуальні проблеми управління людськими ресурсами та економіки праці»

Пасевич О.В.,

Семів Л.К.

3)  Про стан та перспективи розвитку міжнародних зв’язків інституту

Другов О.О.,

Завідувачі кафедр

4)  Про роботу та наповнення сторінки Інституту в Інтернеті

Другов О.О.,

Земова О.М.

Завідувачі кафедр

5)  Про використання новітніх методів викладання дисциплін професійного спрямування

Слав’юк Р.А.

5.

1)  Розгляд матеріалів та підведення підсумків загальноінститутського конкурсу на кращого викладача-методиста, викладача-науковця та кращого куратора

Червень

2015 р.

Вознюк М.А.

Другов О.О.

Харковець А.М.

2)  Про підсумки участі студентів ЛІБС УБС НБУ у Всеукраїнських студентських олімпіадах

Харковець А.М.

3)  Про підсумки участі студентів ЛІБС УБС НБУ у конкурсах наукових робіт

Другов О.О.

Борусевич Х.Ю.

4)  Про використання новітніх методів викладання дисциплін професійного спрямування

Семів Л.К.

 

 

РОБОТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ЛІБС УБС НБУ 

у 2013/2014 н. р.

 

Науково-методична рада інституту є дорадчим органом при директораті, метою діяльності якої є забезпечення якості наукової та методичної роботи в інституті, планування, координація та контроль її стану на кафедрах, розроблення практичних рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення навчального процесу, його методичного забезпечення, покращення якості наукових досліджень.

Свою діяльність науково-методична рада проводить шляхом періодичних засідань (що два місяці), створення робочих груп та експертних комісій з окремих питань, організації науково-методичних заходів (експертиза, нарада, конференція, семінар). Науково-методична рада планує свою роботу за пропозиціями директорату, кафедр та окремих науково-педагогічних працівників.

Робота Науково-методичної ради у звітному періоді здійснювалась за перспективним планом. У 2013/2014 навчальному році у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) проведено 6 засідань науково-методичної ради (29.10.2013 р., 03.12.2013 р., 20.12.2013 р., 27.02.2014 р., 24.04.2014 р., 19.06.2014 р.).

Науково-методичною радою розглядалися поточні та перспективні питання щодо забезпечення навчального та наукового процесів; опрацьовано та рекомендовано до друку ряд методичних розробок науково-педагогічних працівників та інших видань Інституту.

Серед обговорених на засіданнях науково-методичної ради у 2013/2014 навчальному році важливих питань, що стосуються навчальної роботи та науково-методичного забезпечення організації навчального процесу відзначимо такі:

  • Про реалізацію програми подвійного диплому спільно з Краківським економічним Університетом
  • Про підготовку до акредитації спеціальності 8.03050802 «Банківська справа» (повторно) та ліцензування «Підвищення кваліфікації фахівців фінансово-кредитних установ»
  • Про використання новітніх методів викладання дисциплін професійного спрямування.

З метою активізації використання новітніх методів викладання дисциплін професійного спрямування членами науково-методичної ради ухвалено організувати та провести семінар педагогічної майстерності НПП, в рамках якого висвітлити питання новітніх підходів до викладання дисциплін професійного спрямування.

Науково-методичною радою значну увагу приділено питанням наукової роботи Інституту таким, як:

-         Про виконання ініціативних науково-дослідних робіт в Інституті

-         Про результати проведення науково-практичних конференцій кафедрами інституту.

-         Про результати участі студентів ЛІБС УБС НБУ у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт та Всеукраїнських студентських олімпіадах

Науково-методичною радою значну увагу приділено проблемі залучення грантового фінансування науково-навчальних проектів в Інституті. Для активізації цього напряму роботи в Інституті здійснюється обговорення можливостей долучення науково-педагогічних працівників кафедр до проектної роботи, спільно із партнерами сформовано план заходів та завдань щодо проектів, у яких буде брати участь ЛІБС УБС НБУ у 2014 році.

На засіданнях Науково-методичної ради завідувачі кафедр ділилися передовим досвідом організації та проведення студентських науково-практичних конференцій відповідними кафедрами інституту.

З метою активізації підготовки студентів до участі у конкурсах наукових робіт запропоновано практикувати проведення постійнодіючих кафедральних студентських наукових семінарів.

Протягом 2013/2014 н.р. року на засіданнях науково-методичної ради розглянуто та рекомендовано до впровадження в навчальний процес 46 програм навчальних дисциплін; рекомендовано до друку 46 навчально-методичних розробок науково-педагогічних працівників, у тому числі 2 бібліографічних покажчики.