• 12304074_1271279002897551_6047473820448846460_o.jpg
  • 13502983_1693700240893864_7298295629547279975_o2.jpg
  • Assoc_ 193.JPG
  • divchata.jpg
  • lidvnzubs.jpg
  • _MG_00872.jpg
  • _MG_01522.jpg
  • _MG_0169.jpg

Система управління якістю

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти

П О Л І Т И К А

Державного вищого навчального закладу

«Університет банківської справи»

у сфері якості освітніх послуг на 2017 рік

 

Ректорат Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»  з усією відповідальністю заявляє, що наша робота у сфері якості спрямована на:

-                     здійснення освітньої діяльності відповідно до державної політики та стандартів у сфері вищої освіти, визначеній Кабінетом Міністрів України;

-                     постійне вивчення потреб ринку у фахівцях галузей знань «Управління та адміністрування», «Соціальні та поведінкові науки», «Інформаційні технології», «Право», «"Економіка і підприємництво"; за спеціальностями «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування», «Економіка», «Право», «Менеджмент», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»;

-                     забезпечення виконання державного та галузевого замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою та сприяння їх працевлаштуванню, а також кадрів вищої наукової кваліфікації;

-                     забезпечення інноваційного характеру освітніх послуг, а саме: фундаментальних принципів функціонування освіти, її випереджувального характеру та індивідуалізації навчального процесу;

-                     забезпечення органічної єдності змісту освіти і досягнень сучасної економічної науки та передових технологій та використання їх в навчальному процесі, інтеграції вузівської, академічної та галузевої науки;

-                     поглиблення інтеграції в міжнародний науково-освітянський простір;

-                     створення якісних умов праці, підвищення професійного рівня, навчання, відпочинку, культурного і духовного розвитку працівників інституту;

-                     набуття у замовників та ділових партнерів бездоганної репутації провідного навчального закладу підготовки фахівців для банківської сфери України;

-                     збереження статусу наукової установи, якій надається підтримка держави, та сприяння всебічному розвитку та ефективному використанню науково-дослідного потенціалу Університету;

-                     проведення наукових досліджень та розробок, які мають теоретичну та практичну цінність для вирішення важливих соціально-економічних проблем, задоволення потреб реального сектору економіки та фінансово-кредитної системи відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні та світі.

Реалізація проголошеної політики здійснюється шляхом виконання таких завдань:

-                     систематичного та постійного вдосконалення системи управління Університету;

-                     підвищення кваліфікації персоналу Університету;

-                     проведення внутрішніх аудитів системи управління Університету та внутрішнього контролю;

-                     аналізу діяльності Університету у сфері якості та проведення коригувальних дій.

 Реалізація проголошеної політики забезпечується наявністю та ефективним використанням необхідних ресурсів, а саме:

-                     організаційної структури, яка забезпечує виконання всіх функцій Університету;

-                     компетентного штатного персоналу та залучених на договірній основі спеціалістів інших організацій;

-                     чіткого визначення та документування повноважень і відповідальності працівників Університету;

-                     актуалізованого фонду законодавчих і нормативних документів у галузі освіти та науки;

-                     комплекту документованих положень, процедур та форм документів, які використовуються під час надання освітніх послуг;

-                     приміщень та технічних засобів (у т.ч. аудиторного та житлового фонду, комп'ютерної техніки, оргтехніки, засобів зв'язку).

Ми завжди дотримуємося встановлених вимог і прагнемо задовольнити та перевищити очікування наших Замовників.

            На підставі цієї політики у сфері якості Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» встановлюються цілі у сфері якості.

 

 

Цілі у сфері якості Державного вищого навчального закладу

«Університет банківської справи» на 2017 рік.

Цілі у сфері якості Вимірний показник
Створити коледжі при Львівському та Харківському навчально-наукових інститутутах в структурі Університету банківської справи До 15 грудня 2017 р.
Пройти сертифікаційний аудит на відповідність системи управління університету вимогам стандарту ISO 9001:2008 До 1 вересня 2017 р.
Забезпечити академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів та науково-педагогічних працівників у рамках підписаних угод (включаючи угоди Еразмус +)

15 студентів, аспірантів і докторантів,

10 викладачів

Забезпечити набір іноземних громадян на підготовчі відділення, бакалаврат та магістратуру Не менше 30 осіб

Забезпечити дотримання якісних показників навчання:

Успішності якості навчання

90%

50%

Забезпечити ліцензування на провадження освітньої діяльності та акредитації освітніх програм за відповідними спеціальностями

За окремим планом

До 20 грудня 2017 р.

Забезпечити рівень працевлаштування випускників Не нижче 85%
Забезпечити належну організацію вступної компанії та виконати план набору на навчання вступників для підготовки за рівнями вищої освіти бакалавр, спеціаліст, магістр. Липень-серпень 2017
Забезпечити збільшення контингенту студентів за рахунок розширення спеціальностей, спеціалізацій, магістерських програм тощо. На 3%

Провести та надати допомогу в організації:

-          міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій науково-педагогічних працівників, молодих вчених, аспірантів та студентів;

-          засідань Дискусійного клубу;

-          Університетського етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових природничих, технічних і гуманітарних наук;

За окремими планами
Забезпечити вступну кампанію до аспірантури за галузями знань 07 «Управління та адміністрування», 05 «Соціальні та поведінкові науки», та докторантури за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування». До 1 грудня 2017 р.
Забезпечити дотримання вимог при поданні заявок навключення наукових фахових видань Університету до наукометричних баз даних. До 1 грудня 2017 р.
На засіданнях спеціалізованої вченої ради Д 26.883.01 розглянути 3 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук і 10 дисертацій – кандидата (доктора філософії)

3/10

До 20 грудня 2017 р.

Забезпечити в 2016 році отримання науково-педагогічними працівниками вчених звань «професор» / «доцент».

2/7

Забезпечити підготовку та подання до Міністерства освіти і науки Українипроектів фундаментальних та прикладних досліджень, науково-технічних розробок для участі у конкурсному відборі на отримання фінансування за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та на умовах державного замовлення. 6
Сформувати спеціальний фонд фінансування науково-дослідної роботи за рахунок виконання госпдоговірної тематики, залучення державного замовлення, грантового фінансування від вітчизняних та міжнародних організацій, а також надання платних послуг у сфері наукової та науково-дослідної діяльності. Протягом 2017 р.
Посилити позиції Університету в консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України, який узагальнює їх рейтингові місця за версією "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Вебометрикс",що складається Міністерством освіти і науки України.

Вище, ніж 119

Збільшити доходи за рахунок проведення наукових заходів відповідно до затвердженої Стратегії розвитку Університету. До 20 грудня 2017 р.
Забезпечувати зменшення витрат, передбачених в кошторисах доходів і витрат Університету та Інститутів, на транспортні послуги, зв’язок, використання витратних матеріалів та на проведення заходів, які не  стосуються навчальної та наукової діяльності.

на 10%

протягом 2016 р.