• 12304074_1271279002897551_6047473820448846460_o.jpg
  • 13502983_1693700240893864_7298295629547279975_o2.jpg
  • Assoc_ 193.JPG
  • divchata.jpg
  • lidvnzubs.jpg
  • _MG_00872.jpg
  • _MG_01522.jpg
  • _MG_0169.jpg

Анотації

Філософія безпеки : монографія : у 2 т. / О. І. Барановський. – К. : УБС НБУ, 2014. – Т. 2 : Безпека фінансових інститутів. – 716 с.

ISBN 978-966-484-203-4

Розглянуто сутність безпеки в банківській сфері, на страховому і фондовому ринках. Усебічно досліджено природу безпеки комерційних банків, банківського сектору, центрального банку і банківської системи загалом; страхових компаній і страхового ринку, професійних учасників ринку цінних паперів фондового ринку. Виявлено особливості формування системи забезпечення фінансової безпеки в банківській сфері, на страховому і фондовому ринках в Україні. Розроблено методологію оцінки рівня фінансової безпеки її окремих складових у зазначених сфері і ринках, висвітлено стан і проблеми її забезпечення в них. Наводиться перелік викликів і загроз фінансовій безпеці банківської системи, страхового і фондового ринків. Запропоновано систему індикаторів, що мають характеризувати рівень фінансової безпеки банківського сектору, страхового і фондового ринків. Дано оцінку функціонування вітчизняних банківської системи, страхового і фондового ринків. Наведено характеристику механізмів забезпечення належного рівня фінансової безпеки в усіх складових банківської системи, на страховому і фондовому ринках. Розглянуто сутність банківських криз і ризиків банківської діяльності. Досвід провідних країн світу і країн із перехідною економікою в побудові системи фінансової безпеки в банківській сфері, на страховому і фондовому ринках.

Контактна інформація:

тел./факс: (032)297-72-37, e-mail: publish@libs.ubs.edu.ua, book.sale.ubs.@gmail.com

Українська людина в європейському світі: виміри ідентичності : навч. посібник / кол. авторів ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко, д-ра філос. наук, проф. З. Е. Скринник. – К. : УБС НБУ, 2015. – 609 с.

ISBN 978-966-484-240-9

Мета навчального посібника «Українська людина в європейському світі: виміри ідентичності» – сформувати у студентів ціннісні орієнтації та знання щодо особливостей екзистенційного становища, духовних практик та господарської діяльності, соціальної відповідальності європейської людини у ХХІ столітті. Ці знання мають допомогти становленню європейської ідентичності молодого покоління української еліти. Разом з тим вони створюють картину сучасного європейського світу як цілісної системи в усіх аспектах взаємодії людини із середовищем її буття в єдиному контексті взаємин людини з природою, суспільством, економічним процесом. Студент має усвідомлювати докорінні глобальні зміни загально цивілізаційного рівня, які вимагають інноваційності як провідної риси діяльності сучасного фахівця, знання основних загроз та ризиків європейського і глобального масштабу, які є визначальними для стратегії соціального та економічного розвитку. Ми прагнемо дати майбутньому фахівцеві розуміння магістральних підходів до розв’язання цих проблем на основі найбільш авторитетних концепцій сучасного соціально-гуманітарного знання.

Контактна інформація:

тел./факс: (032)297-72-37, e-mail: publish@libs.ubs.edu.ua, book.sale.ubs.@gmail.com

Магія грошей. Історія, філософія, життя (рос. мовою) : монографія / В. В. Ільїн. – К. : УБС НБУ, 2011. – 590 с.

ISBN 978-966-484-119-8

У чому сила грошей? Це питання цікавить людство з тих давніх часів, коли з’явилися гроші. У монографії автор пропонує своє розуміння ролі і значення грошей як феномена соціокультурної реальності. З огляду на важливість теоретико-економічного аналізу природи фінансів і грошей, у дослідженні представлено історичний, філософський, екзистенціальний підходи до пізнання «таємниці» грошей. Розгляд метафізичного змісту грошей у контексті моралі, цінностей, свободи, власності, багатства, екзистенції, сенсу життя дозволяють проникнути в сутність їхньої магічної сили та впливу. Монографія розрахована як на фахівців банківської справи, економічної теорії, філософії, так і на широке коло читачів.

Контактна інформація:

тел./факс: (032)297-72-37, e-mail: publish@libs.ubs.edu.ua, book.sale.ubs.@gmail.com

Філософія безпеки : монографія : у 2 т. / О. І. Барановський. – К. : УБС НБУ, 2014. – Т. 1 : Основи економічної і фінансової безпеки економічних агентів. – 831 с.

ISBN 978-966-484-202-7

Розглянуто сутність і еволюцію філософського, соціологічного, релігійного, культурологічного і психологічного аспектів сприйняття безпеки. Всебічно досліджено природу безпеки як такої та її основні прояви й сутність економічної безпеки, детально розглянуті особливості основних різновидів останньої. Визначено сутність фінансової безпеки, її місце в системі економічної безпеки. Виявлено особливості формування системи забезпечення фінансової безпеки в Україні. Розроблено методологію оцінки рівня фінансової безпеки загалом та її окремих складових. Висвітлено стан і проблеми грошового обігу та розвитку інфляційних процесів в Україні. Наводиться перелік викликів і загроз фінансовій безпеці загалом і окремим ланкам фінансово-кредитної сфери України. Запропоновано систему індикаторів, що мають характеризувати рівень фінансової безпеки громадян, домашніх господарств; підприємств, організацій і установ; регіонів; галузей; банківського сектору, страхового і фондового ринків, держави. Міститься характеристика механізмів забезпечення належного рівня окремих складових фінансової безпеки.

Контактна інформація:

тел./факс: (032)297-72-37, e-mail: publish@libs.ubs.edu.ua, book.sale.ubs.@gmail.com

Гроші України / Р. М. Шуст, А. Л. Крижанівський, О. П. Целуйко, В. Є. Швець, О. Д. Вовчак, З. М. Комаринська ; Національний банк України. – К. : УБС НБУ ; Х. : ТОВ «Видавництво “Фоліо”», 2011. – 502 с.

ISBN 978-966-03-5781-5

Книга стала результатом ґрунтовного дослідження групи науковців, серед яких: к. е. н., доцент Володимир Швець, нумізмат Андрій Крижанівський, к. іст. н., доцент Олександр Целуйко, д. е. н., професор Ольга Вовчак, к. іст. н., доцент Зоряна Комаринська. Основний автор – к. іст. н., доцент Роман Шуст, один із кращих вітчизняних знавців нумізматики, автор спеціалізованого словника, що встиг стати «біблією» колекціонерів грошей. Книгу написано в науково-популярному стилі, розрахованому на широкого читача. Поділ на вісім розділів відповідає історичним періодам – від давніх часів і Київської Русі до сучасності. Зокрема, у виданні можна знайти цікаві відомості про гроші періодів козацько-гетьманської держави, Української повстанської армії. «Монографія свідчить, що в усі часи українські землі були в центрі європейського процесу грошотворення. Уперше широко висвітлено процес власного карбування монет і друку паперових грошей в українських містах, особливо до УНР. Потужним джерелом виготовлення різних зразків банкнот були монетні двори Західної України. На жаль, раніше це замовчували», – каже Андрій Папуша, редактор видання «Гроші України». Видання містить чимало цінних ілюстрацій, а «родзинкою» є зображення експонатів із приватних нумізматичних колекцій, Музею грошей НБУ, Національного музею історії України.

Контактна інформація:

тел./факс: (032)297-72-37, e-mail: publish@libs.ubs.edu.ua, book.sale.ubs.@gmail.com